دیدار شهید محمد علی رجایی با مرحوم آیت الله گلپایگانی


دیدار شهید محمد علی رجایی با مرحوم آیت الله گلپایگانی
در این دیدار که در شهریور سال 1359 بعد از رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به شهید رجایی به عنوان نخست وزیر در شهر قم در بیت آیت الله گلپایگانی انجام شد ،حضرت آیت الله گلپایگانی بر حفظ و اجرای احکام شرع اسلام در کشور تاکید و این هدف را اولویت اول درجمهوری اسلامی ایران اعلام می کنند. در اولویت بعدی بر تامین رفاه برای مردم ایران تاکید دارند . شهید رجایی هم ضمن تاکید بر انجام رهنمودهای ایشان بر پیروی از امام خمینی (ره ) تصریح داشت .