تبلیغ علیه پپسی کولا


1533 بازدید

تبلیغ علیه پپسی کولا
تاریخ:1352

ریاست محترم سازمان امنیت شهرستان ساری

محترما : بنا به دستوری که به این انبار داده شده . چنانچه اشخاصی مشاهده شوند که با تبلیغات سوء و تحریکات م مفسده ‌آمیز موجبات ناراحتی مأمورین این شرکت را فراهم می‌آورند به آن مقام محترم معرفی گردند، بدین وسیله به استحضار عالی می‌رساند آقای حاج حسین معروف به کوچک سرائی در سرتاسر شهرستان شاهی علاوه بر تبلیغ مداوم بر علیه این شرکت مشتریان و عاملین را تحریک و منع علنی بر عدم فروش محصولات آن می‌نماید .

مراتب استحضاراً معروض گردید .

سرپرست انبار آقای محمد صادق

شرکت سهامی زمزم