اطلاعاتی درباره غلامرضا نیک‌پی


تاریخ سند: ۵ مرداد ۱۳۵۷

«...از لحاظ صحت عمل و درستی هنگام خدمت در سمت شهردار پایتخت شایعاتی به میزان وسیع دایر بر نادرستی و زدوبند وی در افواه وجود داشته که با توجه به شواهد و قرائن می‌تواند صحت داشته باشد. فردی زرنگ و فعال و قاطع و صریح‌الهجه، ولی بددهن و فحاش و عجول و دهن‌بین و پرمدعا و از خودراضی و سازشکار است.»


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
اطلاعاتی درباره غلامرضا نیک‌پی