تلاش هویدا برای برکناری آموزگار


2549 بازدید

تلاش هویدا برای برکناری آموزگار
موضوع : ترمیم کابینهاز : 20 ه 4 تاریخ 22/4/48

به : 321 شماره : 39072/20ه4شایع است قریبا کابینه آقاى هویدا ترمیم خواهد گردید و چند وزیر کنار خواهد رفت آقاى نخست وزیر در تلاش میباشد که در درجه اول آقاى آموزگار را کنار بگذارد و از وجود پیرنیا استاندار خراسان بسمت وزیر دارایى استفاده نماید. لکن گویا در این مورد شاهنشاه آریامهر، با تعویض وزیر دارایى موافقت نفرموده و کماکان وزیر دارایى مورد تائید شاهنشاه آریامهر میباشد. گفته میشود ممکنست یداللّه‏ شهبازى معاون نخست وزیر و سرپرست امور تعاونى کشور بعنوان وزیر وارد کابینه شود.

نظریه رهبر عملیات : نظر خاصى ندارد.رونوشت برابر رونوشت و اصل از 321 میباشد.

رونوشت و اصل در 225012 جلد 3در پرونده 42321 جمشید آموزگار بایگانى شود. 3/4/48