لرد آرتور جیمز بالفور


2603 بازدید

لرد آرتور جیمز بالفور
لرد آرتور جیمز بالفور وزیر خارجه وقت انگلیس بانی تجزیه فلسطین و واگذاری بخش عمده آن به صهیونیستها (نوامبر ۱۹۱۷)