شایعه در مورد احضار آیت الله گلپایگانی به ساواک قم


2175 بازدید

شایعه در مورد احضار آیت الله گلپایگانی به ساواک قم
موضوع : آیت‏اله محمدرضا موسوى گلپایگانىاز : 20 ه 3 تاریخ 10/7/48

به : 316 شماره : 15836/20 ه 3

در قم شایع است وقتى که نامبرده بالا از مسافرت مشهد به قم مراجعت نموده است سازمان امنیت محل او را احضار کرده و به او گفته است چرا بدون اجازه به مشهد رفته‏اید.

مشارالیه در پاسخ اظهار داشته من که از سازمان امنیت پول نمى‏گیرم آنهایى که پول مى‏گیرند باید اجازه بگیرند.

نظریه منبع : منبع نظرى ندارد.

نظریه رهبر عملیات : رهبر عملیات نظرى

ندارد. خیام

نظریه 20 ه 3 : 20 ه 3 نظرى ندارد.

منشأ شایعات چه معنى مى‏دهد بالاخره منبع از یک نفر شنیده آن یک نفر کیست.

اداره کل سوم 9/7/48

از طرف رئیس بخش 3 ـ تابش 9/7/48