برخی از اسناد مبارزاتی مرحوم علی اکبر محتشمی پور


برخی از اسناد مبارزاتی مرحوم علی اکبر محتشمی پور

  تصویر برخی از اسناد ساواک در خصوص فعالیت های سیاسی تبلیغی علی اکبر محتشمی بشرح زیر تقدیم می گردد.

1. گزارش نمایندگی ساواک در لبنان در خصوص توزیع اعلامیه های امام خمینی در مساجد و حسینیه های بیروت توسط علی اکبر محتشمی پور و تعداد دیگری از ایرانیان مقیم آن کشور .

2. گزارش نمایندگی ساواک در لبنان در خصوص فعالیتهای تبلیغی علی اکبر محتشمی پور در طرفداری از امام خمینی در لبنان ؛ به انضمام دستور اداره کل سوم ساواک به نمایندگی مذکور مبنی بر ارسال مشخصات نامبرده

3. دستور اداره کل سوم ساواک به اداره کل نهم ساواک در خصوص ارسال مشخصات ملصق به عکس علی اکبر محتشمی پور در صورت وجود سابقه ای از صدور گذرنامه برای وی در شهربانی کل کشور یا وزارت امور خارجه

4. گزارش نمایندگی ساواک در لبنان در خصوص مراجعت علی اکبر محتشمی پور از سوریه به لبنان و عزیمت والدین وی به سوریه و تصمیم آنها مبنی بر سفر به حج

5. گزارش ساواک قم در خصوص گفتگوی محمود موسوی قافله باشی و علی اکبر محتشمی پور راجع به خروج محمدرضا پهلوی از کشور و تکذیب این خبر از سوی سفارت ایران در واشنگتن

 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی