پیغام رئیس ساواک به آیت الله فلسفی


1692 بازدید

پیغام رئیس ساواک به آیت الله فلسفی


درباره : شیخ حسینعلى منتظرى و شیخ عبدالرحیم ربانى شیرازى

به: ریاست ساواک تهران (3 ه) تاریخ 31/2/47

از: اداره کل سوم شماره: 30288/316

اخیرا شیخ محمد تقى فلسفى واعظ از مقامات ساواک خواستار شده تا در صورت امکان ترتیبى داده شود از محاکمه دو نفر فوق‏الذکر خوددارى نمایند. مراتب بعرض تیمسار ریاست ساواک رسید مقرر فرمودند: «بفلسفى بگوئید این دو نفر چندین مرتبه پشیمانى خود را کتبا نوشته و تعهد کردند عمل خلاف مصالح کشور انجام ندهند ولى بتعهد خود عمـل نکردنـد و محرمانه بکارهاى خود ادامه دادند. یا نمیدانید و اینها را آدم صالحى میدانید یا آنکه آنها را حمایت میکنید و میدانید و میخواهید بکارهاى خلاف خود ادامه دهند. کدامیک صحیح است». خواهشمند است دستور فرمائید در اجراى اوامر صادره اقدام و نتیجه را اعلام نمایند.

مدیر کل اداره سوم

مقدم

از طرف ثابتى

رئیس بخش 316 ـ ازغندى

رئیس اداره یکم عملیات و بررسى. ثابتى

رونوشت به پرونده‏هاى منتظرى و ربانى ضمیمه شد بایگانى شود 31/2