اظهارات اللهیار صالح


1489 بازدید

اظهارات اللهیار صالح
موضوع : جبهه ملى

شماره : 1211/316 تاریخ 22/3/1340

اللهیار صالح به دوستان خود اظهار داشته جبهه ملى از (تز) بیطرفى ایران1 جانبدارى نخواهد کرد و آنچه به نام بیطرفى از طرف بعضى افراد جبهه ملى عنوان شده نظر شخصى آنها میباشد وى علاوه نموده جبهه ملى خواهان دوستى ایران با کشورهاى متحده آمریکاست و اگر سیاست آمریکا در ایران دچار اشتباهات و لغزشهائى بوده نمیتوان آنرا دلیل محکومیت آن سیاست دانست.

اللهیار صالح گفته جرائد آمریکا و محافل سیاسى آن کشور در تقویت مجدد جبهه ملى نقش حساسى را عهده‏دار بوده‏اند.

بخش بایگانى ـ به پرونده جبهه ملى مرکزى ضمیمه و به اداره یکم ارجاع شود. 27/3/401ـ با تکوین نظام دو قطبى و آغاز جنگ سرد در سالهاى پس از جنگ جهانى دوم بسیارى از کشورهاى جهان سوم در رقابت میان امریکا و شوروى (سابق) تز بیطرفى در پیش گرفتند که نهایتا به تشکیل جنبش غیر متعهدها در کنفرانس یاندونگ اندونزى به سال 1955 انجامید. در ایران نیز تز بیطرفى طرفدارانى به ویژه در میان گروههاى چپ و سوسیالیستى داشت اما علاوه بر حکومت دست نشانده شاه برخى گروهها و عناصر اپوزیسیون مانند جبهه ملى و اللهیار صالح ضمن مخالفت با سیاست بیطرفى، خواهان دوستى و گسترش روابط ایران با امریکا و بلوک غرب بودند. در واقع تمایل به گسترش روابط با امریکا مخرج مشترک جبهه ملى و رژیم محسوب مى‏شد و به همین خاطر رقابت‏هایى نیز میان آنان براى جلب نظر مقامات کاخ سفید در مى‏گرفت. الهیار صالح نیز همانند شاه از دکترین آیزنهاور براى اعمال سیاست سد نفوذ روسها در مناطق پیرامونى مانند ایران حمایت کرد. دکترین آیزنهاور ایران را داراى «اهمیت تعیین کننده» براى امنیت ملى آمریکا مى‏دانست. براى آگاهى بیشتر به کتاب گازیورسکى ص 168 رجوع کنید.