اجتماع گروههائى از مردم در نزدیک محل اقامت آیت‏ الله خمینى و قصد ورود به مجلس شورای ملى


2014 بازدید

اجتماع گروههائى از مردم در نزدیک محل اقامت آیت‏ الله خمینى  و قصد ورود به مجلس شورای ملى
از صبح روز 15/11/57 گروههائى از مردم در محل اقامت آیت‏اله خمینى در نزدیک مجلس شورایملى اجتماع کرده‏اند. طبق اطلاع عده‏اى از آنان قصد داشته‏اند به داخل محوطه ساختمان مجلس شورایملى وارد شوند که تا ساعت 1300 چنین اقدامى عملى نگردیده و مامورین در محل مستقر بوده‏اند.1ارزیابى خبر : خبر صحت دارد.1ـ امروز (15/11/57) یازده نفر از نمایندگان مجلس شوراى ملى که به دنبال غیر قانونى اعلام شدن این سمت توسط امام خمینى از سمت خود استعفا داده بودند با ایشان ملاقات کردند. (آیندگان، ش 3281، ص 2) این منبع نام نمایندگان مستعفى را چاپ کرد.