صلاح نبودن مسافرت گلپایگانی !


1488 بازدید

صلاح نبودن مسافرت گلپایگانی !
رمز شود بازگشت به 7287/ ه ـ 26/4/52

از : مرکز تاریخ 27/4/52

به : ساواک اصفهان شماره : 4305/312صلاح نبودن مسافرت گلپایگانى بنحو مقتضى بوى یادآورى و گوشزد گردیده. محرکین اصلى شناسائى و در ابتدا شدیدا بآنها تذکر و در صورت عدم توجه تحت تعقیب قانونى قرار گیرند. نتیجه اعلام

ثابتى

27/4/52

گیرنده : ساواک قم

قرار است سینمائى در گلپایگان افتتاح شود و متعصبین مذهبى از گلپایگانى دعوت کرده‏اند

به این شهرستان برود، در جریان هرگونه تصمیم و اقدام وى در این زمینه قرار گرفته و نتیجه اعلام.

وثوقى 27/4/52

عباسى 25/4/52

9292 بایگانى شود