تقاطع خیابانهای فردوسی و جمهوری در تهران دهه 1340


3948 بازدید

تقاطع خیابانهای فردوسی و جمهوری در تهران دهه 1340