گزارش ساواک در مورد وضعیت بحرانی حزب ایران نوین


گزارش بولتن ویژه ساواک در اول آبان 1351 در مورد وضعیت بحران داخلی حزب ایران نوین به رهبری امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت بسیار خواندنی است. در این گزارش انواع سوء استفاده های مقام های حزبی از موقعیت دولتی شان برای دادن مسئولیت ها و پست ها به وابستگان خانوادگی شان به صورت مستند ذکر شده است. همچنین دو دستگی ها و تلاش برای حذف رقبا و نیز امکان ندادن به جوانان برای آنکه مسئولیت های حزبی را برعهده بگیرند. بی توجهی به اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران و از همه جالبتر انتقاد ساواک از تاسیس موسسه آموزش عالی سیاسی و حزبی توسط حزب ایران نوین است.


گزارش ساواک در مورد وضعیت بحرانی حزب ایران نوین