خشم افکار عمومی از انتصاب «ولیان» به استانداری خراسان


2519 بازدید

اسناد زیر حکم انتصاب ولیان به استانداری خراسان و بازتاب منفی آن در جامعه است.


خشم افکار عمومی از انتصاب «ولیان» به استانداری خراسان