یکی از آخرین تصاویر سید ضیاءالدین طباطبایی اولین نخست وزیر رضاخان پهلوی


2513 بازدید

یکی از آخرین تصاویر سید ضیاءالدین طباطبایی اولین نخست وزیر رضاخان پهلوی