این پسره مزخرف احمق ...!


2042 بازدید

این پسره مزخرف احمق ...!
موضوع: مطبوعات
بین بعضی از محافل مطبوعاتی شایع است که اعلیحضرت همایون شاهنشاه در روز مسافرت به کشور اتحاد جماهیر شوروی در فرودگاه مهرآباد با عصبانیت خطاب به آقای هویدا نخست‌وزیر و چند نفر دیگر ضمن اشاره به مندرجات اخیر مجله خوشه به مدیریت دکتر عسگری درباره کاهش قیمت مایحتاج عمومی و اینکه اقدامات انجام شده در این مورد را مسخره تلقی نموده اظهار فرموده‌اند: «این چه مطلبی است که این پسره مزخرف احمق نوشته است.»
بدنبال فرمایشات ملوکانه طبق دستور آقای نخست‌وزیر قرار شده به خدمت دکتر عسگری در مجلس شورای ملی و وزارت بهداری خاتمه داده شود و مزایای حقوقی وی قطع گردد.
توضیح آنکه گفته می‌شود که دکتر عسگری از جمله افراد نزدیک به دکتر آموزگار وزیر دارایی می‌باشد.