سنجابی و فروهر: باید در مقابل آخوندها ایستادگی کرد!


1638 بازدید

سنجابی و فروهر: باید در مقابل آخوندها ایستادگی کرد!
سند زیر حاوی اظهارات داریوش فروهرو کریم سنجابی است که در آذر 1357 ابراز شده است.