ارتشبد قصاب


1445 بازدید

ارتشبد قصاب
به: 302
از: 20 ه‍ 15
شماره گزارش: 51050
تاریخ گزارش: 11/7/57
موضوع: اظهارات سرلشکر بازنشسته زنگنه
چند روز پیش در کافه تریای هتل پالما سرلشکر بازنشسته زنگنه در مذاکره با سرهنگ بازنشسته برزگر و سرهنگ بازنشسته یاسری و چند نفر دیگر اظهار می‌داشت ارتشبد اویسی اخیراً در میان مردم به عنوان قصاب شهرت یافته است. نامبرده سپس با اشاره به زمین‌خواریهای ارتشبد اویسی اضافه کرد که یکی از کارخانه‌های بتن پیش ساخته متعلق به اویسی می‌باشد و تریلرهای بزرگ مخصوص حمل بتون نیز متعلق به او است. یاد شده در پایان اظهارات خود گفت هرکسی که مورد مرحمت شاهنشاه قرار می‌گیرد به جای آنکه شاکر باشد و قدر نعمت بداند دست به کارهایی می‌زند که موجبات بدبینی مردم را بیش از پیش فراهم می‌سازد. می‌گویند پدر اویسی یک نفر آشپز بوده. در این صورت چطور توانسته چنین ثروتی بیندوزد؟
نظریه سه‌شنبه: منبع در اظهارات خود صادق است.
نظریه چهارشنبه: نظریه سه‌شنبه مورد تأیید است.