توهین مستشاران امریکایی به مردم و ارتش ایران


2937 بازدید

توهین مستشاران امریکایی به مردم و ارتش ایران
مستشاران امریکایی در ایران عصر پهلوی دوم به دفعات، مردم و نظامیان ارتش ایران را مورد تحقیر و اهانت قرار می‌دادند.سند زیر گویای این حقیقت است .