دستور جدید به ماموران ساواک


1466 بازدید

دستور جدید به ماموران ساواک


درباره: شیخ محمد تقى فلسفى واعظ بازگشت به 2078/20 ه 12 ـ 10/3/52

به: ریاست ساواک تهران (20 ه 12) تاریخ 19/3/52

از: اداره کل سوم (312) شماره: 2819/312نامبرده بالا بجهت از دست دادن موقعیت سابق خود تلاش دارد که خود را به عناصر مخالف دولت نزدیک و از این طریق بنفع خود بهره‏برداریهائى بنمـایـد. بهمیـن جهـت مشارالیه در خفا و بطور پنهانـى تحریکاتـى را در بین متعصبیـن مذهبـى و روحانیون افراطى انجام میدهـد و بنابـرایـن ضروریست که در کسب اطلاع از فعالیتها و اقدامات یـاد شـده حداکثـر تـلاش بعمل آورده شود. علیهذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن توجیه و هدایت منابع در این زمینه اقدامات لازم معمول و اطلاعات مکتسبه را باین اداره کل اعلام نمایند.

مدیر کل اداره سوم

ثابتى

دایره 2

آقاى میرمصداق پاسخ داده شود که همانطوریکه طى گزارش خبر شماره 2078/ ـ 20 ه 12ـ 10/3/52 باستحضار رسید فلسفى سعى دارد که وارد دسته مخالفین نگردد و بعناوین مختلف این عده را بآرامش دعوت مینماید و به نامه شماره17/3/522283/20 ه 12 مراجعه نمایند. 20/3/52