افشاگری یک کارمند وزارت دارائی راجع به عملکرد جمشید آموزگار


1885 بازدید

افشاگری یک کارمند وزارت دارائی راجع به عملکرد جمشید آموزگار
سند زیر نامه افشاگرانه یکی از کارمندان وزارت دارائی راجع به وزیر دارائی ـ جمشید آموزگار ـ است