درخواست موساد از ساواک برای ارائه گزارش سفر هیأت مصری به تهران


2142 بازدید

درخواست موساد از ساواک برای ارائه گزارش سفر هیأت مصری به تهران
سند زیر تلاش موساد برای کسب اطلاع از جزئیات سفر وزیر خارجه مصر به تهران است.