نخست‌وزیر لاینز


1428 بازدید

شماره‌: 323/779تاریخ‌: 2/6/1341

ریاست منطقه 354 لاینز بین‌المللی ایران
پیشنهاد پذیرش کاندیدای عضویت زیر رسیده و از طرف هیأت مدیره این باشگاه مورد تصویب قرار گرفته‌.
نام و نام خانوادگی آقای حسنعلی منصور سن متولد 1302 نشانی منزل دروس خیابان شیبانی شماره 52 تلفن منزل 81229 شماره تلفن محل خدمت 69696 اسم شرکت یا محل اشتغال به خدمت شورای عالی اقتصاد. نشانی محل خدمت خیابان شاهپور علی‌رضا.
عنوان شغلی که عهده‌دار است‌، دبیر شورا. نوع کار اقتصادی مدتی که در شغل فعلی است 5 سال‌.
در صورتی که مدت کمی این شغل را عهده‌دار است شغل سابق و نشانی محل آن‌. سازمانهای دیگری که در آنها عضویت دارد.
نام پیشنهادکننده آقای دکتر معارفی‌.
دبیر باشگاه لاینز


نخست‌وزیر لاینز