استمرار انقلاب به کدام روایت؟


1578 بازدید

استمرار انقلاب به کدام روایت؟

هرچند قدرت‌های اقتصادی و سیاسی، شرایط و فضای جامعه را به گونه‌ای رقم می‌زنند که افراد، احساس سلب آزادی و یا تنگ شدن دامنه اختیارات و قدرت نکنند، چنین احساس کاذب روانی از آزادی و قدرت، حاصل بمباران تبلیغات و القائات روزمره‌ای است که از طریق امپراتوری رسانه‌های صوتی و تصویری صورت می‌گیرد.
امنیت سیاسی در الگوی توسه غربی، به منافع کارتل‌ها و تراست‌های اقتصادی و سیاسی پیوند خورده‌است. لذا امنیت سیاسی توده‌ها در حکومت لیبرال به تبع امنیت سرمایه و سود تعریف می‌شود. هرچند هزینه‌های هنگفت و ریسک و خطرات امنیت سرمایه و طبقه سرمایه‌دار در طول تاریخ دولت سرمایه‌داری به مردم تحمیل شده است. می‌توان نمونه عینی آن را در اقتصاد جنگی سراغ گرفت. اساساً آنجا که شرکت‌های بزرگ تجاری به‌ویژه در بخش صنایع نظامی و تسلیحات فوق مدرن احساس انباشت و رکود سرمایه می‌کنند، با به راه‌انداختن تبلیغات روانی جنگ و ایجاد جنگ‌های فرامنطقه‌ای و به خطر انداختن امنیت جهانی و امنیت بین‌المللی و امنیت ملی به رونق اقتصاد جنگی و تسلیحاتی دامن می‌زنند.


ایبنا