روابط شهرام و شهبانو...


1711 بازدید

روابط شهرام و شهبانو...
از: 19/ه‍
به: 302
شماره گزارش: 980/19 ه‍
تاریخ گزارش: 17/6/54
موضوع: همسر مهندس عنایت‌الله اشراقی رئیس قسمت کشاورزی کارخانه قند کورس بزرگ شهر کرد
همسر مهندس اشراقی رئیس قسمت کشاورزی کارخانه قند کورس بزرگ شهر کرد به نام محبوبه زارع فرزند محمد چند روز قبل در مینی‌بوس سرویس در حضور خانم‌ها نیلوفر وحدانی و میترا فردزاده و عدة دیگر مطالبی درباره ارتباط والاگهر شهرام با علیاحضرت شهبانو بیان و می‌گوید حتی شاه از این موضوع مطلع و دستور داده که والاگهر شهرام را به کاخ راه ندهند که شهبانو ناراحت شده دیگر اینکه گفته است خود شخص شاه با اکثر دختران باکره رابطه داشته. پس از... آنان را رها می‌نماید یاد شده اضافه کرده است این موضوع را برادرش که افسر گارد شاهنشاهی است عنوان نموده است.
نظریه شنبه ـ نظری ندارد.
نظریه یکشنبه ـ .
1ـ چنانچه چنین مطالب و شایعات بی‌اساس که اهانت به مقدسات ملی کشور است از طرف افسری که آن هم جزء گارد شاهنشاهی باشد عنوان شود مسلماً تأثیر بیشتری در افکار عمومی داشته و بایستی در این خصوص توجه بیشتری مبذول و ادامه خدمت چنین افرادی در گارد شاهنشاهی به مصلحت نمی‌باشد.
2ـ در خصوص شناسائی خانم مزبور و شوهرش مهندس اشراقی اقدام و به منابع آموزش لازم داده شده است که نتایج حاصله مستمراً به عرض خواهد رسید.
3ـ مهندس اشراقی و همسرش بهائی بوده و عنوان چنین مطالبی از طرف مشارالیها بعید به نظر نمی‌رسد. بلاهت