امان الله خان پادشاه افغانستان و خانواده اش در حال ورود به تهران (  خرداد ۱۳۰۷


1847 بازدید

امان الله خان پادشاه افغانستان و خانواده اش در حال ورود به تهران (  خرداد ۱۳۰۷