تصاویری از تبعید امام خمینی


2720 بازدید

تصاویری از تبعید امام خمینیپیش از تبعید


در ترکیه

در عراق

در مرز کویت

در فرانسه

در اتاق خود در نوفل لوشاتو

روز بازگشت به تهران

برفراز آسمان تهران