صدور جوجه‌های بیمار اسرائیلی به ایران


3791 بازدید

صدور جوجه‌های بیمار اسرائیلی به ایران
بر اساس سند زیر یک شرکت اسرائیلی صادر کننده جوجه به ایران محکوم به پرداخت خسارت به طرف ایرانی خود شد. زیرا جوجه‌‌های ارسالی به نوعی بیماری کشنده مبتلا بوده‌اند.

یدیغوت اخرونوت
تاریخ 25/11/2535
یک وارد کننده ایرانی، چهار میلیون لیره ادعای خسارت می‌کند
یک وارد کننده ایرانی که جوجه و تخم برای جوجه‌کشی خریداری می‌کند اخیراً از اتحادیه پرورش‌دهندگان مرغ برای جوجه‌کشی تقاضای چهار میلیون خسارت کرده است. طبق اظهار این واردکننده قسمتی از جوجه‌های ارسالی به ایران به بیماری کشنده «نیوکاسل» مبتلا بوده‌اند. موضوع مورد اختلاف تاکنون سری نگهداشته شده بود زیرا می‌ترسند که باعث توقف بازار صادرات این رشته به ایران گردد.
در پاسخ خبرنگار ما، اتحادیه مزبور موضوع زیان وارده را تأیید کرد ولی طبق اظهار متصدیان اتحادیه این بیماری چهار ماه پس از ورود جوجه‌ها به ایران بروز کرده و احتمال دارد که جوجه‌ها در ایران به این بیماری دچار شده باشند. با اینحال گفته می‌شود که پیرو مناسبات حسنه‌ای که بین سازمان اسرائیلی و واردکننده مزبور وجود دارد حاضرند برای بازسازی زیان وارده مبالغی بپردازند و برای از بین بردن بیماری کمک کرده و از تجدید آن در آینده جلوگیری نمایند.