دست داشتن تیمسار نصیری در امر قاچاق


1568 بازدید

سند زیر نقش مشترک تیمسار نصیری رئیس شهربانی حکومت شاه و یک زن ناشناس در امر قاچاق را نشان می‌دهد.


دست داشتن تیمسار نصیری در امر قاچاق