دست داشتن تیمسار نصیری در امر قاچاق


1486 بازدید

دست داشتن تیمسار نصیری در امر قاچاق
سند زیر نقش مشترک تیمسار نصیری رئیس شهربانی حکومت شاه و یک زن ناشناس در امر قاچاق را نشان می‌دهد.