خطبه نماز جمعه توسط رئیس العلماء در حسینیه قوام شیراز در 1290 شمسی


1737 بازدید

خطبه نماز جمعه توسط  رئیس العلماء در حسینیه قوام شیراز  در 1290 شمسی