جمشید آموزگار به همراه کابینه خود در حضور شاه


2310 بازدید

جمشید آموزگار به همراه کابینه خود در حضور شاه