جمشید آموزگار به همراه کابینه خود در حضور شاه


2104 بازدید

جمشید آموزگار به همراه کابینه خود در حضور شاه