اجبار دولت ایران برای خرید نظامی از شوروی ها


2273 بازدید

اجبار دولت ایران برای خرید نظامی از شوروی ها
تلگراف به سفارت شاهنشاهی در واشنگتن
روسها از ما تقاضا دارند مبلغ پانصد میلیون ریال به مدت شش ماه برای آنها اعتبار باز کنیم و شاید هم در مقابل مقداری مال‌التجاره بما بفروشند و علاوه به ما تکلیف می‌کنند کارخانه‌های اسلحه و مهمات‌سازی خود را به راه انداخته سفارشات آسیا را قبول نماییم که فقط برای مخارج ابتدایی به راه انداختن آنها یکصد و شصت میلیون ریال برای سال 1943 قریب چهارصد میلیون ریال اعتبار لازم دارد. همچنین کارخانه کنسروسازی شاهی را به کار انداخته و کنسرو برای قشون شوروی تهیه نماییم که آن هم چند میلیون مخارج مقدماتی دارد. تمام این مسائل در جریان و با عجله و فوریت می‌خواهند دولت ایران نظر به پیمان و موافقت با اصول دول متفقه برای همکاری حاضر است تا حداقل کمک و مساعدت کند ولی از یک طرف وضعیت مالی ایران استطاعت و اجازه چنین مخارجی را نمی‌دهند و از طرف دیگر احتیاج روسها و تقاضای بعدی آنها دولت را در مضیقه گذاشته و اظهار محظورات در مقابل احتیاج مبرم آنها مؤثر نبوده بلکه شاید باعث سوءظن شده که در امور دیگر سختگیری کنند و برای ما تولید مشکلات بیشتری نمایند. نظر به اینکه این تقاضاها برای رفع احتیاجات جنگی و تقویت قوای متفقین است در این موضوع به خصوص برای رفع هرگونه محظوری باید از قانون وام و اجاره استفاده شود. در اینجا با آقای kid (کید) نماینده وام و اجاره آمریکا و وزیرمختار آمریکا مذاکره شده، لازم است اقدام و جدیت فرمایند اقلاً اعتباری به میزان سی میلیون دلار به اعتبار وام و اجاره در دسترس ما بگذارند و در موقع محاسبه هرگاه روسها آنچه را از ما می‌خواهند وجه آن را به ما مسترد داشتند. البته دولت ایران وجه مأخوذه را به دولت آمریکا می‌دهد والا این کمک از طرف دولت آمریکا با روسها منظور و محسوب شود.