نمایی از عمارت مجلس شورای ملی پس از به توپ بستن آن به دستور محمدعلیشاه (۲ تیر ۱۲۸۷)


1751 بازدید

نمایی از عمارت مجلس شورای ملی پس از به توپ بستن آن به دستور محمدعلیشاه (۲ تیر ۱۲۸۷)