مقایسه جبهه ملی با روحانیت


1935 بازدید

مقایسه جبهه ملی با روحانیت
متن زیر بخشی از اعتراف یک عضو جبهه ملی به جایگاه این سازمان در جامعه است.