تصویری از مستوفی الممالک از نخست وزیران دوره قاجار


2164 بازدید


تصویری از مستوفی الممالک از نخست وزیران دوره قاجار