تاریخچه اعزام دانشجو به خارج


این گزارش در تاریخ 54/2/9 توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه و به دربار ارائه شده است.


مرکز اسناد موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
 تاریخچه اعزام دانشجو به خارج

اعزام دانشجو -2


اعزام دانشجو -3


اعزام دانشجو - 4


اعزام دانشجو -5


اعزام دانشجو -6


اعزام دانشجو - 7


اعزام دانشجو - 8


اعزام دانشجو - 9


اعزام دانشجو -10


اعزام دانشجو - 11


اعزام دانشجو -12