آیت الله گلپایگانی : با اینگونه مطالب ایجاد ناراحتى و نارضائى میکنند


2027 بازدید

 آیت الله گلپایگانی : با اینگونه مطالب ایجاد ناراحتى و نارضائى میکنند
اظهارات آیت‏اله گلپایگانى در شهرستان قم

تاریخ 19/9/56روز 15/9/2536 آیت‏اله گلپایگانى در خاتمه درس به حاضرین اظهار داشته در حالیکه طلاب از نظر مسکن در مضیقه هستند مدتى است درب مدرسه فیضیه قم را بسته‏اند، مردم از وضع آب و برق و گوشت ناراضى هستند، بانک‏هاى کشور به صورت شرعى عمل نمیکنند، براى مکه رفتن مردم ایجاد اشکال کرده‏اند، اخیرا در روزنامه‏ها نوشته‏اند که در صدر اسلام حجاب وجود نداشته است، تاریخ کشور را عوض کرده‏اند و با اینگونه مطالب ایجاد ناراحتى و نارضائى میکنند لیکن این جریان بزودى خاتمه پیدا میکند شما که براى تبلیغ بشهرستانها و دهات میروید این مطالب را بگوش مردم برسانید.

ارزیابى : اظهار مطالب صحت دارد.

گیرندگان : دفتر ویژه اطلاعات

اداره یکم

دایره بررسى

در پرونده 9292 بایگانى شود. 27/9/36