افشاء روابط نامشروع والاحضرت در پاریس!


2173 بازدید

افشاء روابط نامشروع والاحضرت در پاریس!
سند محرمانه زیر از روابط نامشروع اشرف پهلوی در فرانسه، پرده برمی‌دارد.