اعلامیه دربار راجع به نامزدی فرح و محمدرضا پهلوی


1714 بازدید


اعلامیه دربار راجع به نامزدی فرح و محمدرضا پهلوی