اعلامیه دربار راجع به نامزدی فرح و محمدرضا پهلوی


1598 بازدید

اعلامیه دربار راجع به نامزدی فرح و محمدرضا پهلوی