فوزیه ، محمدرضا پهلوی ، و ملکه فریده همسر ملک فاروق ( اسفند ۱۳۱۷ )


2928 بازدید

فوزیه ، محمدرضا پهلوی ، و ملکه فریده همسر ملک فاروق ( اسفند ۱۳۱۷ )