فوزیه ، محمدرضا پهلوی ، و ملکه فریده همسر ملک فاروق ( اسفند ۱۳۱۷ )


1865 بازدید

فوزیه ، محمدرضا پهلوی ، و ملکه فریده همسر ملک فاروق ( اسفند ۱۳۱۷ )