دستور اویسی برای استفاده از چماقداران داوطلب در سرکوب مردم


1895 بازدید

دستور اویسی برای استفاده از چماقداران داوطلب در سرکوب مردم
از : ن. ز. ش - معاونت اطلاعات وعملیات ( مد . عملیات )
به : گیرندگان مراجعه شود
موضوع : استفاده از پرسنل یکانهای ن.ز.ش بمنظور بکاربردن در عملیات کنترل اغتشاشات
۱- فرمانداری نظامی تهران و حومه در نظر دارد که از پرسنل داوطلبی که از لحاظ جسمانی واجد شرایط باشند بمنظور شرکت در عملیات کنترل اغتشاشات در سطح تهران استفاده نماید .
لذا دستور فرمایید صورت اسامی پرسنل داوطلب آن یکان را حداکثر در ظرف ۲۴ ساعت بعد از دریافت این امریه مستقیما به فرمانداری نظامی تهران ارسال دارند.
۲-فرماندهی لجستیکی نیروی زمینی شاهنشاهی با هماهنگی با فرمانداری نظامی تهران و دریافت آمار باطوم یا چوب مورد نیاز پرسنل مورد بحث را تهیه و در اختیار قرار دهد .
ف . ن . ز . ش - ارتشبد غلامعلی اویسی