ذاکر حسین رئیس جمهوری وقت هند در حال سخنرانی در دانشگاه تهران


ذاکرحسین رئیس جمهور هند ،در هنگام سخنرانی در دانشگاه تهران در جریان دیدار رسمی از ایران اشخاص حاضر در تصور : جهانشاهصالح ،  سعید مالک ، عیسی صدیق اعلم ، 

ذاکر حسین متولد  ۸ فوریه ۱۸۹۷ – درگذشت  ۳ مارس ۱۹۶۹ سومین رئیس جمهور کشور هند که از ۱۳ مارس ۱۹۶۷ تا زمان مرگش در ۳ مارس سال ۱۹۶۹ این مسئولیت را برعهده داشت.

او معلم و اندیشمندی صاحب نام بود و اولین مسلمانی بشمار می رود که موفق شد  به ریاست جمهوری کشور هند انتخاب شود . ذاکر حسین همچنین یکی از بنیانگذاران دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه دهلی بود و معاونت آن دانشگاه را از سال ۱۹۲۸ به عهده داشت. این دانشگاه از طریق ذاکر حسین در ارتباط با جنبش آزادی هند قرار گرفت.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
ذاکر حسین رئیس جمهوری وقت هند در حال سخنرانی در دانشگاه تهران