آیزنهاور رییس جمهور امریکا و محمد رضا پهلوی ، تهران ، ۲۲ آذر ۱۳۳۸


2787 بازدید

آیزنهاور رییس جمهور امریکا و محمد رضا پهلوی ، تهران ، ۲۲ آذر ۱۳۳۸