تلاش برای براى اغفال مامورین انتظامى


2083 بازدید

تلاش برای براى اغفال مامورین انتظامى
به : 316 تاریخ 11/11/45

از : 20 ه3 شماره : 26635/20/36تا این تاریخ از طرف مراجع مقیم قم براى صدور اعلامیه در مورد واقعه مدرسه فیضیه تصمیمى اتخاذ نشده است ولى عده‏اى از طلاب افراطى ضمن مذاکراتى که بین خودشان مینمایند قرار گذاشته‏اند روز 25 شوال که مصادف با وفات امام جعفر صادق علیه‏السلام و جریان مدرسه فیضیه قم میباشد جلسه‏اى تشکیل بدهند و گویا براى اغفال مامورین انتظامى پس از پایان سخنرانى اشخاصى براى اینکه شناخته نشوند فورا او را احاطه و عمامه و عینک و تا حدود امکان لباسهاى وى را عوض مینمایند.

از نظر تهران اقدام شده است. صالحى 13/11/45 آقاى صالحى ـ آقاى صابرى

در پرونده 40حبایگانى شود اقدام شده است 13/11