... گلپایگانی به راهی میرود که خمینی سیر می کرد


1997 بازدید

... گلپایگانی به راهی میرود که خمینی سیر می کرد
موضوع : پخش نوار سخنرانى گلپایگانى از رادیو بغداداز : 20 ه 3 تاریخ 10/7/48

به : 316 شماره : 15846/20 ه 3حدود یک هفته قبل نوار سخنرانى اخیر محمدرضا گلپایگانى که به مناسبت آتش زدن مسجدالاقصى ایراد نموده بود از رادیو بغداد پخش شد. در این نوار نامبرده علاوه بر مطالبى که پیرامون مسجدالاقصى اظهار داشته گفته است : به من مى‏گویند راجع به اوضاع عراق تلگراف کن مگر وضع ما از وضع عراق بهتر است.

نظریه منبع : در حال حاضر گلپایگانى به راهى مى‏رود که خمینى سیر مى‏کرد و به نظر مى‏رسد این نوار هم وسیله طرفداران خمینى به رادیو بغداد ارسال شده باشد.

نظریه رهبر عملیات : رهبر عملیات نظرى ندارد.

نظریه 20 ه 3 : 20 ه 3 نظرى ندارد.

آیا مورد تأیید مى‏باشد؟ چنین نوارى موجود است. چگونه رهبر عملیات و بخش نظر نداده

اداره کل سوم ـ 10/7/48