دولت مستعجل

نخستین نشست هیات دولت سپهبد علی رزم آراء


نخستین نشست هیات دولت سپهبد علی رزم آراء

اولین جلسه کابینه حاجعلی رزم‌آرا در کاخ ابیض (گلستان)

هنگام معرفی هیئت وزیران به شاه و مجلسین، شش وزارتخانهٔ دولت او وزیر نداشت و کابینهٔ نیم‌بند بدون وزیران  امورخارجه، راه، پست و تلگراف، کار و دارایی تصویب شد. در این تصویر تاریخی هر کدام از اعضای دولت به سمتی جدا نگاه می کنند و مشخص نیست نگاه انها معطوف به کجاست.