دولت مستعجل

نخستین نشست هیات دولت سپهبد علی رزم آراء


اولین جلسه کابینه حاجعلی رزم‌آرا در کاخ ابیض (گلستان)

هنگام معرفی هیئت وزیران به شاه و مجلسین، شش وزارتخانهٔ دولت او وزیر نداشت و کابینهٔ نیم‌بند بدون وزیران  امورخارجه، راه، پست و تلگراف، کار و دارایی تصویب شد. در این تصویر تاریخی هر کدام از اعضای دولت به سمتی جدا نگاه می کنند و مشخص نیست نگاه انها معطوف به کجاست.


نخستین نشست هیات دولت سپهبد علی رزم آراء