هیات ایرانی به ریاست احمد قوام ( قوام السلطنه ) قبل از سفر به مسکو  ( ۲۸ بهمن ۱۳۲۴ )


1626 بازدید

هیات ایرانی به ریاست احمد قوام ( قوام السلطنه ) قبل از سفر به مسکو  ( ۲۸ بهمن ۱۳۲۴ )