بحران مالی کشور و دخالت‌های امریکا


1988 بازدید

بحران مالی کشور و دخالت‌های امریکا
سند زیر از تشدید بحران مالی در کشور و افزایش دخالتهای امریکا در امور مدیریتی کشور حکایت دارد.