سید حسن امامی امام جمعه تهران در دوران شاه


4481 بازدید

سید حسن امامی امام جمعه تهران در دوران شاه


مدرسه شهید مطهری (مسجد سپهسالار)

مدرسه شهید مطهری (مسجد سپهسالار)

مدرسه شهید مطهری (مسجد سپهسالار)

مدرسه شهید مطهری (مسجد سپهسالار)

مدرسه شهید مطهری (مسجد سپهسالار)