خرید مدرسه توسط بهائیت


3296 بازدید

خرید مدرسه توسط بهائیت
به قرار اطلاع از بیت العدل اعظم‌، به محفل ملی ایران دستور داده شده که بهائیان مقیم ایران به نحو احسن در جریان برگزاری مراسم جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی شرکت و ترتیبی بدهند تا انجام مراسم از جانب بهائیان باشکوهتر و چشمگیرتر از شرکت سایر اقلیتهای مذهبی دیگر باشد. ضمناً اطلاع واصله حاکیست که بهائیان 50 باب از مدارس یادبود جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی را تاکنون خریداری نموده‌اند.
ملاحظات‌: پیرامون صحت و سقم مطالب فوق تحقیق و نتیجه را با تعیین اینکه علاوه بر 25 مدرسه که بهائیان قبلا خریداری کرده بودند آیا 25 مدرسه دیگر نیز خریداری کرده‌اند یا خیر؟ اعلام نمایند.